Stadgar

Stadgar för Domarringens koloniförening  (Länk till original dokument)


§1. FÖRENINGENS NAMN 


Föreningens namn är Domarringens Koloniförening 


§2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 


2.1 Domarringens Koloniförening är en allmännyttig ideell förening,  som har till ändamål: 


att ansvara för skötsel och underhåll av den mark Almby 11:242 föreningen arrenderar av Örebro Kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Örebro Kommun 


att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för  koloniträdgårdsverksamhet  


att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för  

koloniträdgårdsrörelsen, samt 


att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av  trädgårdskolonister 


2.2 För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda ordningsföreskrifter för  koloniområdet. 


§3. MEDLEMSKAP 


3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd och bosatt inom Örebro  Kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende- eller nyttjanderätt till  annan kolonilott. 

Medlemskap får inte vägras på grund av (Diskrimineringslag 2008:567) kön, könsöverskridande  identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 


3.2 Den som arrenderar en kolonilott inom föreningens område skall vara folkbokförd och bosatt i  Örebro kommun samt medlem i föreningen. Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en  kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i  föreningen. 


3.3 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen. Föreningens styrelse avgör om  medlemskap skall beviljas. 


3.4 Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det  skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen. 


3.5 Ett dödsbo efter en avliden medlem får nyttja kolonilotten trots att dödsboet inte är medlem i  koloniföreningen. Två år efter dödsfallet får koloniföreningen uppmana dödsboet att, inom tre 

månader från uppmaningen, visa att kolonilottens byggnader ingår i bouppteckning samt  bodelning eller arvskifte. Om inte uppmaningen följs, får föreningen säga upp  nyttjanderättsavtalet med omedelbar verkan. 


3.6 Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 och 3.3 uppfyllts kan arvinge till avliden medlem  beviljas medlemskap och överta dennes kolonilott utan erläggande av ny inträdesavgift.  Motsvarande gäller vid bodelning. 

Denna rätt gäller endast för det fall byggnaderna på kolonilotten ägs av den person som har  övertaganderätten. 


3.7 Medlem eller medlem tillsammans med medlems make/maka, partner eller sambo får inte ha  nyttjanderätt till mer än en (1) kolonilott inom föreningens område.  


3.8 Medlem är skyldig: 

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt  årsmötets beslut och styrelsens anvisningar, 

att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen, 

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter

att följa de villkor och riktlinjer som  utfärdas av kommunen, exempelvis kommunens detaljplan

att ta del av den information som styrelsen anslår på områdets anslagstavlor, samt öppna e post vid utskick. 


3.9 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen. För det fall medlem ingår i styrelsen kan medlemmen sitta kvar till nästföljande årsmöte. 


3.10 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen.  Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter. 


3.11 Medlem kan uteslutas ur föreningen: 


  • a) efter beslut av styrelsen om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av  föreningen beslutade utdebiteringar, 


efter beslut av styrelsen om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för  området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter, 


  • b) på förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem motarbetar föreningens  ändamål enligt § 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete. 


3.12 Om det finns anledning att utesluta en medlem i föreningen äger styrelsen om den så önskar rätt  att kalla till medlingsmöte med medlemmen. 

Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall medlemmen skriftligen varnas  av styrelsen. Om varningen avser § 3.11 a och medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det  han fått del av varningen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.  

Om varningen avser § 3.11 b och medlemmen inte inom motsvarande tid förklarat sig villig att  rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller om de handlingar som föranlett varningen  upprepas har årsmötet, efter förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning.  

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd avgift.


3.13 Make/maka, partner eller sambo är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen.  


§4. AVGIFTER 


4.1 Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgift. 


4.2 Årsmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering  eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet. 


4.3 Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgift vara inbetald senast den 30 april till  föreningen. 


5. ÅRSMÖTE 


5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på årsmötet regleras enligt § 3.2.  Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, partner, sambo eller myndigt barn att utöva sin  rösträtt vid årsmötet.  


5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillställas varje  medlem senast fyra veckor före mötet, med e-post till alla som anmält e-postadress. Övriga får dokumenten per post. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas  på mötet. 


5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

  1. Mötets öppnande 
  2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
  3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
  4. Val av ordförande att leda mötet 
  5. Val av protokollförare 
  6. Val av justerare 
  7. Val av rösträknare 
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
  9. Revisorernas berättelse 
  10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
  11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  12. Behandling av motioner och förslag 
  13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
  14. Fastställande av budget och avgifter
  15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter  enligt § 6.1 - 6.3 
  16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2 
  17. Val av ombud 
  18. Val av valberedning enligt § 8.1 
  19. Övriga ärenden 


5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Styrelsens förslag skickas enligt § 5.2. Motion skall  avges skriftligen, i försrta hand via e-post och vara styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra  sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga  för föreningens medlemmarvia e-post och pärmen i klubbhuset senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i  andra frågor än de som har angivits i kallelsen.  


5.5 Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet.


5.6 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla  till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade  medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske senast två veckor  före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet. 


5.7 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte  anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val, eller beslut i ärenden enl.  § 3.11 b ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid  val avgörs dock lika röstetal genom lottning. 


5.8 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa  årsmötesprotokoll. 


§6. STYRELSEN 


6.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar,  enligt § 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller  som revisor. 


6.2 Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ordinarie  ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre.  

Dessutom väljs minst två suppleanter. 


6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet  skall ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen. 

Suppleanter väljs för en tid av ett år. 


6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta  sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare. 


6.5 Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie  ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande. 

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant  har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då han ersätter ordinarie  ledamot. 

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt  fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

Om tre eller flera styrelsemedlemmar väljer att avgå under pågående mandatperiod ska kvarvarande styrelsemedlemmar, alternativt om hela styrelsen avgår, de avgående styrelsemedlemmarna kalla till extra årsmöte för fyllnadsval. Fyllnadsval gäller till nästa årsmöte.


6.6 Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet,  behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras. 


6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.

  

Styrelsen skall bl. a.: 

  • tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas, 
  • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs, 
  • tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs, 
  • upprätta förteckning över medlemmar 
  • tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och  underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta,
  • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte samt 
  • ansvara för föreningens arkiv.


6.8 Medlem som har arvoderat förtroendeuppdrag ska hålla kontakt med styrelsen.


§7. RÄKENSKAPER OCH REVISION 


7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 


7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs  av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en  revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller  revisorssuppleant. 


7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara  revisorerna tillhanda senast fem veckor innan ordinarie årsmöte. 


7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I  revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. 


§8. VALBEREDNING 


8.1 En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är  alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter. 


8.2 Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer  samt suppleanter. Valberedningen skall även förbereda val av övriga funktionärer till föreningens  olika arbetsuppgifter. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna  kandidater till dessa uppdrag på årsmötet. 


§9. STADGEÄNDRING 


9.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.

9.2 Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla. 


§10 UPPLÖSNING 


10.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst  ett skall vara ordinarie. Vid vartdera mötet skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet. 


10.2 Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar tillfalla medlemmarna. Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den 2024-03-10.